Mere græs i København

Brobold er et samarbejde mellem fodboldklubber på Østerbro, Nørrebro og Vesterbro.
Vi arbejder for flere muligheder for boldspil i brokvartererne.

I Brobold er vi fælles om fodbold

Brobold vil definere, hvordan vi i fremtiden kan få endnu flere danskere til at blive en del af foreningslivet. Med udgangspunkt i de københavnske brokvarterer og Indre By vil Brobold kombinere praktiske erfaringer, forskning og store ambitioner i løsningsmodeller og reelle foreningsaktiviteter for endnu flere københavnere.

Fodbold har i årevis været betydende for mange menneskers fællesskaber, leg og bevægelse og har i årevis haft en central rolle for danskernes lyst og muligheder for at mødes på tværs af kulturelle og sociale forskelle.

Brobold binder tre store københavnske foreninger sammen og skaber nærhed mellem de mennesker, der bor de i tætbefolkede områder af København.

I Brobold prøver vi at forstærke alle de positive effekter af foreningsliv med udgangspunkt i Københavns største foreningsidræt – fodbold.

Brobold vil skabe løsningsmodeller for, hvordan endnu flere kan blive en del af foreningslivet i København.

Brobold er fællesskaber, foreningsliv, bevægelse og sammenhold.

 

Visionen

Brobold skal flytte foreningslivet tættere på københavnerne i brokvarterene og Indre By i København.

Gennem nye mindre faciliteter i byrummene i Københavns brokvarterer og Indre By vil Brobold skabe foreningsaktivitet for de mennesker, som bor tæt på de nye byrumsfaciliteter.

I en by som København stiger befolkningstallene konstant, men antallet af idræts- og foreningsfaciliteter etableres slet ikke i samme omfang.

Brobold vil aktivere eksisterende byrumsbaner og faciliteter for de københavnere, der har det største behov for at få deres foreningsaktiviteter tæt på for at kunne deltage.

Hvem står bag Brobold?

Brobold er en forening i dag bestående af foreningerne BK Skjold, BK Vestia og Nørrebro United. Alle tre foreninger er store københavnske idrætsforeninger med fodbold som del af deres foreningsaktivitet. Foreningerne har i dag mere end 5000 medlemmer tilsammen.

BK Skjold har base i hjertet af Østerbro ved Østerbro Stadion ved Fælledparken. BK Skjold er i dag en af Danmarks største idrætsforeninger og fodboldklubber. BK Skjold er i dag trendsættere i dansk foreningsliv i forhold til nytænkning af en moderne breddeidrætsforening.

BK Vestia er en en helhedsorienteret og innovativ breddeklub på Vesterbro i København. Klubben har et trygt læringsmiljø med fokus på fælleskab, leg og mestring, som udvikler dygtige spillere med gode sociale kompetencer. BK Vestia arbejder ud fra en grundlæggende værdi om ligeværd.

Nørrebro United er en forening på Nørrebro, der siden sin stiftelse i 2008 med raketfart har nået 2000 medlemmer. Fodbold har siden starten været udgangspunktet, men i dag foregår der en masse andre aktiviteter i Nørrebro United. Håndbold er foreningens næststørste aktivitet.

Baner

Skydebanehavens Legeplads

Absalonsgade 12, 1658 København V.

BK Vestia: kontakt brobold@vestia.dk

Tårnlegepladsen

Fælledparken.
Frederik V’s Vej 4, 2100 København Ø.

BK Skjold: kontakt js@bkskjold.dk

Legepladsen i Kildevældsparken

Vognmandsmarken 69, 2100 København Ø.

BK Skjold: kontakt js@bkskjold.dk

DGI-Byens p-hus

Staldgade, 1699 København V.

BK Vestia: kontakt brobold@vestia.dk

Legepladsen Wesselsgade

Wesselsgade 12, 2200 København N.

Nørrebro United: kontakt kontor@nbunited.dk

Bavnehøj Skole

Natalie Zahles Vej 9, 2450 København V.

BK Vestia: kontakt brobold@vestia.dk

Stengadebanen

Lundtoftegadebanen

Brobold-banerne

Kommune har pt. udvalgt 8 baneanlæg til at være udgangspunktet for Brobolds aktiviteter. På Østerbro er det Tårnlegepladsen og Den bemandede legeplads ved Vognmandsmarken. På Vesterbro ligger banerne i den Den bemandede legeplads i Skydebanegade, på taget af DGI Byens p-hus og ved Bavnehøj Skole. På Nørrebro finder du banerne i Lundtoftegade, Stengade og i den bemandede legeplads i Wesselsgade.

Find hver enkelt bane på kortet herover. Du kan få mere info om banerne ved at klikke på de røde pins.

Brobold er etableret som et samarbejde på tværs af foreningerne for at fremme en tættere distribuering af foreningsfodbold i byen.Dette gøres ved at ibrugtage underbenyttede minibaner i almene boligområder, på skoler, parker eller på pladser.

Der er to grunde til dette:

1) Vi vil effektivisere udnyttelsen af den trange plads i byen, så flest mulige kan få glæde af idrætstilbud.

2) Vil vil være tættere på mange forskellige børn og familiers hverdagsliv.

Vi ved, at alle børnefamilier og især udsatte familier er presset på logistik og mobilitet, og derfor kan det være afgørende barriere for ugentlig deltagelse, hvis tilbuddene ikke ligger i nabolaget.

Brobold er fremskudte foreningsindsatser, som ønsker at indgå i børns hverdagsliv, det være sig ved at samarbejde med børnehaver, kulturforeninger, boligsociale helhedsplaner, skoler, socialforvaltningsaktører mv.

Målet med Brobold er, at ingen børn skal opleve, at foreningslivet er uden for rækkevidde. Et andet mål er, at så mange børn som muligt, uanset familiebaggrund, køn, etnicitet, klasse, netværk, mv. oplever støtte til kontinuerlig (gerne livslang) deltagelse og dygtiggørelse. Vi vil lave en organisering af fodbold, som inviterer flest mulige forskellige børn og unge til at blive en del af foreningsfællesskabet.

Brobold søger ny forening i København

Brobold er begejstreret for at kunne meddele jer at vi har modtaget en bevilling til at gennemføre et pilotprojekt i 2024 med én ny forening i København. Brobold gennemfører fra 2021 – 2026 udviklingsprojekter med BK Skjold, BK Vestia og Nørrebro United men søger nu en fjerde forening til at indgå i samarbejdet i 2024.

Brobold er en udviklingsorganisation der udspringer fra de Københavnske brokvarter Østerbro, Vesterbro og Nørrebro og har til formål at øge medlemskapaciteten hos idrætsforeninger ved at udvikle og anvende nedslidte minibaner i København. Udover at øge medlemskapaciteten hos den enkelte forening arbejdes der også med at inkludere forskellige målgrupper der ikke typisk er stærkt repræsenteret i foreningslivet. Det kan være flere piger, socialt udsatte, inaktive voksne mv. Brobold er i 2023 nomineret til Idrættens Sociale pris af Danmarks Idrætsforbund

Hvis jeres forening ønsker at være en del af Brobold samarbejde i 2024 vil der medfølge en bevilling fra Brobold på 200.000 kr. Midlerne skal gå direkte til at understøtte de udviklingsprojekter der aftales mellem Brobold og jeres forening. Midlerne kan f.eks. anvendes til løn til en eller flere ressourcepersoner, indkøb af materiale eller reklame og rekrutteringsmaterialer.

Hvis din forening er interesseret i deltage i et Brobold udviklingssamarbejde i 2024 så vil vi gerne komme forbi til en indledende og uforpligtende samtale med jer hurtigst muligt i januar.

I et Brobold samarbejde vægtes følgende elementer højt.

a) Der skal være et ønske eller behov for at udvide kapaciteten i foreningen gennem minibaner i lokalområdet. Der skal minimum anvendes en ny facilitet som ikke benyttes af foreningen eller andre foreninger. For en reference til nuværende broboldbaner se følgende. ” Banen på Stengade Nørrebro, banen på legepladsen i Skydebanehaven Vesterbro, eller Kildevældparken Østerbro”

b) Det vægtes højt hvis foreningen ønsker eller laver aktiviteter i et af Københavns Kommunes udsatte byområder.

c) Det vægtes højt at der laves aktiviteter i områder af byen hvor der ikke allerede er foreninger der afvikler lign. aktiviteter.

d) Foreningen skal være placeret og gennemføre aktiviteter i Københavns Kommune.

Før et broboldsamarbejde kan påbegyndes skal et partnerskab med Brobold godkendes af bestyrelsen i den pågældende forening og foreningen er forpligtede på at Brobold repræsentanter deltager på mindst to årlige bestyrelsesmøder.

Hvis I har interesse i at deltage i et Broboldsamarbejde i 2024 så kontakt os på

Mail: kontakt@brobold.dk eller telefon nr. 30 28 90 79

 

 

 

Kontakt

15 + 11 =

Brobold

kontakt@brobold.dk

Tlf. 21 28 47 26